PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

Provozovatel: Martin Koumal, Náplavka 12, Brno 60300 | IČ: 75643278 | DIČ: CZ801116366

e-mail: martin.koumal@centrum.cz | www.mksgym247.cz | tel. 607 014 872

 

Základní ustanovení

Provozní řád určuje zásady chování uživatele posilovny, jejich práva a povinnosti. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele posilovny a tito uživatelé jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat jej, k čemuž se zavazují vstupem do prostoru posilovny. Do posilovny lze vstoupit po rezervaci na našich stránkách www.mksgym247.cz a po uhrazení poplatku za vstup.

Provozní zásady

Všichni návštěvníci posilovny jsou povinni udržovat pořádek a čistotu, řídit se pokyny provozovatele a chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě, poškození nebo zničení zařízení a vybavení posilovny. Vstup do posilovny je povolen pouze ve vhodném oblečení a čisté sportovní obuvi, jenž nepoškodí posilovací stroje a povrch podlahy. Při cvičení je nutno používat svůj vlastní ručník K odložení osobních věcí je možno využít šatních skříněk. Tyto jsou umístěny v prostorách sociálního zázemí, jež je dále vybaveno umyvadlem, sprchou a toaletou. V době od 22hod do 6hod je omezen provoz hudebního přijímače na minimum. V prostorách posilovny se zdržujte pouze v době na kterou máte rezervaci. Celý objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Před odchodem je návštěvník povinen zhasnout světla, vypnout vodu a zavřít za sebou hlavní vchodové dveře. Jakékoliv škody na budově, zařízení a vybavení posilovny včetně sociálního zázemí jsou návštěvníci povinni nahlásit provozovateli. V případě jakéhokoliv poškození je návštěvník povinen uhradit škodu v plné výši.

Bezpečnostní zásady

Návštěvník se chová a užívá zařízení a vybavení posilovny na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za zranění vzniklá v prostorách posilovny, nebyla-li způsobena závadou stroje při jeho správném používání. Návštěvníci se chovají ukázněně, tak, aby neohrožovali zdraví své, ani zdraví ostatních osob. Do posilovny návštěvníci vstupují jen, pokud jsou zdraví a nejsou pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek. V celém prostoru posilovny (budovy) platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje. Návštěvníci užívají prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují veškeré zásady bezpečnosti hygieny a požární ochrany.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel má právo kontrolovat dodržování pravidel, které jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření Nedodržování řádu může mít za následek napomenutí, ale i vykázání návštěvníka, bez nároku na vrácení vstupného. Pro potřeby první pomoci je v prostoru posilovny vybavená lékárnička. Pravidelný úklid popř. desinfekce zajišťuje provozovatel dle potřeby minimálně třikrát týdně.

 

Tento řád je platný od 1. 8. 2020.